Stanovy Asociace certifikovaných odhadců z.s.

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Název spolku: Asociace certifikovaných odhadců z.s. (dále též jen „ACO“).
 2. Sídlo spolku: Praha, Pivovarská 598/3, Praha 5, 150 00. IČO spolku: 68378581.
 3. ACO (dřívější název Unie odborných odhadců majetku, který se později změnil na název Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s.) je spolkem, který sdružuje fyzické a právnické osoby, které se zabývají oceňováním majetku a které mají platný certifikát (dále jen“certifikovaní odhadci majetku“).
 4. ACO byla původně založena jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů a první registrace byla provedena u Ministerstva vnitra ČR dne 20.5.1998. V souladu s přechodným ustanovením § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen „OZ“) je od účinnosti OZ, tj. od 1.1.2014, spolkem ve smyslu OZ a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 9036.
 5. ACO je spolek existující na principu dobrovolnosti a demokratických zásad v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“); je právnickou osobou a je způsobilý mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.
 6. Základním posláním ACO je zvyšovat profesní odbornou kvalifikaci a úroveň certifikovaných odhadců majetku, usilovat o zlepšení jejich společenského postavení a hájit jejich oprávněné zájmy.
 7. Hlavní činnost ACO směřuje k ochraně a uspokojení společného zájmu a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v odst. 6 tohoto ustanovení, zejména zajišťuje a organizuje výchovnou a vzdělávací činnost, propagaci, nakladatelskou a vydavatelskou činnost.
 8. Při své činnosti ACO spolupracuje zejména:
 • s peněžními ústavy,
 • s vysokými školami a vědeckými pracovišti na území České republiky a v zahraničí,
 • s průmyslovými, obchodními, hospodářskými a agrárními komorami,
 • se subjekty, které certifikují odhadce,
 • s obdobnými profesními společenstvy
 1. Spolek má působnost na území České republiky.
 2. Spolek nemá pobočné spolky.

 

Článek II.

Členství, práva a povinnosti

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím za člena spolku. Členem spolku může být pouze osoba splňující požadavky uvedené v odst. 2 tohoto ustanovení

 

 1. Členem spolku může být:

– fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem akreditovaného certifikátu pro oblast odhadce věcí nemovitých nebo pro oblast, kde získala akreditovaný certifikát odhadce pro jiný obor (dále jen „Certifikát FO“) a která řádně uhradila zápisné,

nebo

– právnická osoba řádně založená a platně existující, která je držitelem akreditovaného certifikátu kvality (dále jen „Certifikát PO“) a která řádně uhradila zápisné,

 

(Certifikát FO a Certifikát PO dále též jen společně „Certifikát“).

 

 1. Přihlášku za člena spolku je osoba splňující předpoklady oprávněna podat Prezidiu spolku, a to nejdříve v den získání příslušného Certifikátu s tím, že Prezidium spolku rozhodne o přijetí za člena do 30 dnů ode dne obdržení přihlášky.

 

 1. Členství ve spolku zaniká:

–      úmrtím,

–      oznámením o vystoupení,

–      odejmutím Certifikátu,

–      nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě k tomu určené, tj. do konce února příslušného kalendářního roku, pokud nebudou zaplaceny ani v dodatečné náhradní lhůtě obsažené ve výzvě k zaplacení a která bude činit jeden měsíc, a to přes to, že ve výzvě bude obsaženo poučení o zániku členství v důsledku nezaplacení,

–      rozhodnutím o vyloučení člena z důvodu uvedených ve Stanovách,

–      z dalších důvodů uvedených v zákoně.

 

 1. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Prezidium, zejména, avšak nikoliv výlučně, na základě písemné žádosti člena a to vždy tak, aby zapsané skutečnosti odpovídaly skutečnému stavu věcí. Prezidium je oprávněno seznam zpřístupnit na webových stránkách ACO s tím, že pokud to vyžadují právní předpisy, lze osobní údaje členů zveřejnit pouze s jejich výslovným souhlasem.

 

 1. Základní práva a povinnosti členů spolku vyplývají ze Stanov a případně dalších vnitřních předpisů spolku a z platných právních předpisů.

 

 1. Člen spolku má zejména tato práva:

–      účastnit se veškeré činnosti spolku, zejména zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem,

–      právo volit a být volen do orgánů spolku s tím, že v případě právnických osob se výkon práva volit a být volen řídí příslušnou právní úpravou,

–      konzultovat odborné problémy s jednotlivými profesními výbory, pokud jsou zřízeny.

–      používat označení „Člen Asociace certifikovaných odhadců“.

 

 1. Člen spolku má zejména tyto povinnosti:

–      dodržovat Stanovy spolku, vnitřní předpisy spolku, zejména Etický kodex a platné právní předpisy související s činností spolku,

–      plnit usnesení orgánů spolku,

–      podílet se na plnění základního poslání a realizaci hlavní činnosti spolku,

–      plnit příspěvkové povinnosti ve stanovené výši a termínu,

–      zvyšovat své odborné znalosti,

–      aktivně hájit zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a nepoškozovat svým chováním a vystupováním dobré jméno ACO.

 

 1. V případě porušení povinností člena spolku podléhá člen disciplinárnímu řízení. Podle závažnosti porušení může být v disciplinárním řízení uloženo jedno z těchto disciplinárních opatření:

–      výtka za méně závažné porušení povinností člena,

–      pozastavení členství ve spolku za závažné porušení povinností člena do konání nejbližší členské schůze,

–      vyloučení člena ze spolku, a to za velmi hrubé porušení nebo opakované závažné porušení povinností člena spolku.

 

 1. O disciplinárním opatření člena rozhoduje Prezidium, a o jeho výsledku je člen informován písemným rozhodnutím, které je zasláno držitelem poštovní licence. V případě nepřevzetí rozhodnutí, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, se rozhodnutí považuje za doručené posledním dnem této lhůty (tzv. doručení fikcí). Proti tomuto rozhodnutí o disciplinárním opatření má člen právo se odvolat do patnácti dnů od doručení, a to v písemné formě k členské schůzi.

 

 1. Čestným členem ACO se může stát kdokoli, kdo se mimořádně zasloužil o rozvoj a propagaci ACO. Udělení tohoto členství schvaluje Prezidium. Čestný člen nemá právo volit do orgánů ACO a být volen za člena orgánu ACO.

 

Článek III.

Orgány spolku

 

 1. Povinnými orgány spolku jsou:

–      Členská schůze,

–      Prezidium spolku,

–      Prezident spolku.

 

 1. Fakultativními orgány mohou být jednotlivé profesní výbory, které zvolí členská schůze podle profesí jednotlivých odborností.

 

 1. Členové orgánů spolku jsou povinni vykonávat svou funkci čestně, svědomitě a zachovávat Stanovy, vnitřní předpisy a další platné právní předpisy související s činností spolku, plnit usnesení orgánů a prosazovat ve své činnosti základní poslání spolku a realizovat jeho hlavní činnost.

 

 1. Usnesení orgánů spolku jsou závazná pro všechny členy spolku.

 

 1. Nevyplývá-li z těchto stanov výslovně něco jiného, platí pro orgány spolku následující pravidla:

–      orgány spolku jsou usnášeníschopné, je-li přítomna jejich nadpoloviční většina,

–      usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů orgánu,

–      funkční období je pětileté a opětovná volba je možná,

–      kooptací mohou být orgány spolku doplněny až do počtu jedné třetiny původních členů orgánu.

 1. Členská schůze

 

6.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

 

6.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Není-li řádně svolaná členská schůze k původně plánovanému začátku usnášeníschopná, bude se konat náhradní členská schůze, a to 1 hodinu po původně plánovaném začátku řádné členské schůze;  v takovém případě se nepoužije odst. 6.3. tohoto ustanovení. Tato náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

 

6.3. Řádná členská schůze společnosti se koná alespoň jedenkrát ročně a svolává ji Prezidium písemnou pozvánkou doručovanou na e-mailovou adresu uvedenou členem spolku a současně zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku, ve lhůtě alespoň 15 dní před konáním členské schůze

 

6.4. Mimořádnou členskou schůzi svolá Prezidium, požádá-li o svolání nejméně 25% všech členů spolku, a to způsobem a ve lhůtě, jak uvedeno v odst. 6.3. tohoto ustanovení, a to tak, aby se mimořádná členská schůze konala nejpozději do 40 dnů od vznesení takové žádosti.

 

6.5. Do působnosti členské schůze patří:

–      schvalování stanov a jiných základních dokumentů spolku, včetně jejich změn,

–      schvalování výše pravidelného ročního členského příspěvku a výše zápisného při přijetí nového člena,

–      projednání pravidelné roční zprávy o činnosti Prezidia, včetně zprávy o hospodaření a schválení hospodářského výsledku,

–      volba a odvolání členů Prezidia, včetně Prezidenta,

–      schvalování ročního rozpočtu a způsobu rozdělování finančních prostředků spolku,

–      rozhodování o odvolání proti nepřijetí za člena spolku,

–      rozhodování o odvolání proti vyloučení člena spolku,

–      rozhodování o zrušení spolku nebo jeho přeměně.

 

Kromě výše uvedených kompetencí si členská schůze může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech spolku.

 

6.6. Vyhotovení zápisu jednání členské schůze včetně usnesení zajišťuje Prezidium, a to do 30 dnů.

 

 1. Prezidium

 

7.1. Prezidium je statutárním a výkonným orgánem spolku a řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.

 

7.2. Prezidium se skládá z Prezidenta, viceprezidenta a dalších 5 členů.

 

7.3. Kdo přijme funkci člena Prezidia, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, člen Prezidia vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Prezidia, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

 

7.4. Odstoupí-li člen Prezidia ze své funkce, zaniká tato uplynutím dvou měsíců od doručení písemného prohlášení Prezidiu.

 

7.5. Prezidium zasedá podle potřeby, minimálně však 4 ročně. Prezidium svolává Prezident a v jeho nepřítomnosti viceprezident.

 

7.6. V mezidobí mezi zasedáními Prezidia může Prezidium rozhodovat per rollam:

–      hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, výjimečně prostřednictvím SMS nebo jiným elektronickým způsobem,

–      nestanoví-li tyto Stanovy jinak, zašle Prezident, nebo v odůvodněných případech i jiný člen Prezidia nebo pověřená osoba, členům Prezidia materiál, o němž má Prezidium rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí,

–      člen Prezidia zašle své rozhodnutí Prezidentovi ve stanovené lhůtě, která je pět (5) kalendářních dnů,

–      neodpoví-li člen Prezidia ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení nesouhlasu,

–      nestanoví-li tyto Stanovy jinak, je rozhodnutí schváleno podpisem Prezidenta, je-li po uplynutí lhůty k rozhodnutí dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Prezidia,

–      na nejbližším zasedání Prezidia je Prezident nebo jím pověřený člen povinen informovat Prezidium o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními.

 

7.7. Prezidium plní usnesení a rozhodnutí členské schůze a koordinuje činnost jednotlivých profesních výborů, pokud jsou zřízeny. Prezidium v souladu s příslušnými předpisy hospodaří s finančními prostředky a majetkem spolku, vytváří fondy a rozhoduje o jejich použití.

 

 1. Prezident

Řídí činnost Prezidia.

 

Článek IV.

Jednání, zastupování a podepisování za spolek

 

Za spolek jedná Prezident spolku nebo Prezidentem písemně zmocněný člen Prezidia. K písemným právním jednáním za spolek je třeba podpis Prezidenta spolku nebo podpisy nejméně dvou členů Prezidia spolku, z nichž jeden musí být viceprezident.

 

Článek V.

Zásady hospodaření

 

 1. Majetek spolku je tvořen zejména finančními prostředky, věcmi a majetkovými právy.
 2. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary a dotace a jiné příjmy.
 3. Spolek a jeho orgány hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 4. S výsledky hospodaření seznamuje Prezidium členy spolku na řádné členské schůzi.

 

Článek VI.

Zrušení a zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká dobrovolným zrušením nebo způsoby, které stanoví OZ. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze spolku.

 

 1. V případě zrušení spolku bez právního nástupce se provede likvidace podle platných právních předpisů.

 

Článek VII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. Ke dni schválení těchto stanov se Certifikátem FO rozumí akreditovaný certifikát pro oblast odhadce věcí nemovitých a věcí movitých a Certifikátem PO akreditovaný certifikát kvality. Prezidium je oprávněno vnitřní směrnicí následně upřesnit či změnit specifikaci Certifikátu FO a Certifikátu PO, a to v návaznosti na objektivní vývoj a změny v certifikaci systému řízení a kvality.

 

 1. Na členy ACO, kteří jsou zapsaní v seznamu ke dni schválení těchto stanov a kteří dosud nemají Certifikát, se pohlíží jako na členy ACO ještě po dobu 12 kalendářních měsíců ode dne schválení těchto stanov a přiznává se jim lhůta 12 kalendářních měsíců od schválení těchto stanov na získání Certifikátu.

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 20. dubna 2018.

 

 

……………………………

Mgr. David Smejkal

Prezident spolku

Mohlo by vás zajímat