Kodex odhadce

Zásady

čl. 1 Působnost

Pravidly jsou vázáni všichni certifikovaní odhadci, včetně čekatelů (dále jen odhadci), kteří se na certifikaci připravují a jsou členy Asociace certifikovaných odhadců  (dále jen ACO).

Pravidla jsou normou upravující postupy v předmětných oblastech nad to, co je upraveno právními normami různé úrovně.

Certifikovaný odhadce majetku (dále jen odhadce) je ten odhadce, který získal certifikát podle normy ČSN EN 45013.

Pravidla platí přiměřeně i pro právnické subjekty, za které zodpovídá příslušný statutární zástupce (dále jen odhadce), které jsou certifikovány dle normy ČSN EN ISO 9002 Systémy řízení jakosti.

Pokud odhadce poskytuje služby na území jiného státu, v němž k tomu má oprávnění, dodržuje pravidla platná v takovém státu.

čl. 2 Všeobecná pravidla

Odhadce má být profesně a společensky bezúhonný, prostřednictvím svých znalostí neškodit ostatním, zejména ne v zájmu vlastního prospěchu.

Při své činnosti má chránit veřejné zájmy, prosazovat zvyšování své odborné úrovně, plně využít vzdělání a odbornou praxi v oboru.

Odhadce je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem. Rovněž musí dodržovat předpisy, které souvisí s držením odborného certifikátu, stanovy ACO a etický kodex jednání odhadce.

Odhadce důstojně reprezentuje ACO a odhadcovský stav.

čl. 3 Osobní zodpovědnost

Odhadce svou činnost vykonává kvalifikovaně a zodpovědně na základě dosažené úrovně poznání v oboru a na základě dosažitelných skutkových informací. Doplňuje si průběžně vzdělání, zúčastňuje se odborných seminářů a sleduje majetkový trh.

Zjišťování skutkových informací provádí odhadce pečlivě a úplně s tím, že nesmí ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob použít informací, které získal od klienta nebo o klientovi v souvislosti s poskytováním odhadcovské služby a tím poškodit jeho zájmy.

Odhadce je při své činnosti zodpovědný nejen za výsledky své práce, ale také za práci zaměstnanců, které v rámci své firmy tímto výkonem pověřil.

Pokud svou činností odhadce způsobí kterémukoliv subjektu škodu, je povinen poskytnout náhradu škody.

Odborný odhad vydá pouze na základě důkladné znalosti problémů a vždy tento odhad opatří svým podpisem a razítkem certifikovaného odhadce a tím přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu odhadu.

Odhadce eviduje vypracované odhady se všemi náležitostmi v chronologicky vedeném deníku.

Jednání

čl. 1 Působnost

Pravidly jsou vázáni všichni certifikovaní odhadci i právnické subjekty, včetně čekatelů, kteří se na certifikaci připravují (dále jen odhadci) a jsou členy Asociace certifikovaných odhadců (dále jen ACO).

Odhadce je povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti odhadcovského stavu a tím působit na své široké okolí.

čl. 2 Všeobecná pravidla

Odhadce při výkonu své činnosti je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky certifikovaného odhadce (zásady) a pravidla hospodářské soutěže.

Odhadce odmítá jakékoliv nátlaky a ovlivňování.

čl. 3 Odhadce ve vztahu ke klientovi

Odhadce je povinen chránit oprávněné zájmy klienta, řídit se jeho pokyny, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo kodexem odhadce. Před přijetím zakázky musí odhadce posoudit, zda její důkladné a věcné plnění je možné bez střetu zájmů. V případě, že tomu tak není, je odhadce povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět klienta a zakázku odmítnout.

Jednání odhadce s klientem jsou důvěrná a informace poskytnuté klientem nesmí být bez jeho souhlasu použity při jiném odhadu nebo činnosti.

Odhadce nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jiného odhadce. V případě, že odhad je mimo obor specializace odhadce, nesmí tento odhad zpracovat. Může však s vědomím klienta přibrat další odborné konsultanty, respektive může zadat formou subdodávky ty části odhadu, které jsou mimo obor jeho specializace. Toto konání nezbavuje odhadce odpovědnosti za koordinování a řízení práce na zakázce, plnění termínů a věcnou správnost odhadu.

Odhadce vykonává práce na zakázce v dohodnutém termínu s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit věcnou a obsahovou správnost odhadu a jeho celkovou úpravu.

Odhadce zodpovídá klientovi za škody, které mu vzniknou prokazatelně chybným odhadem. V případě, že odhadce byl upozorněn, nebo sám zjistil ve svém odhadu chyby nebo nepřesnosti, je povinen klienta na tuto skutečnost upozornit a nedostatky bezodkladně odstranit. Stejným způsobem postupuje i v případě, že se mu podaří zjistit nové skutečnosti, mající vliv na výsledky uvedené v odhadu.

Odhadce má nárok na přiměřenou odměnu za odvedenou práci a na úhradu režijních nákladů, které s výkonem jeho činnosti souvisejí. Dohodu o výši odměny a režijních nákladů a o termínu plnění uzavírá s klientem před zahájením prací na zakázce.

čl. 4 Odhadce ve vztahu ke kolegům

Odhadce se při své činnosti zdrží jednání, které by mohlo vést k přímému i nepřímému poškození kolegy odhadce. Na vyžádání mu poskytuje kvalifikované konzultace, přičemž za konzultace přesahující rozsahem běžnou informaci, má nárok na přiměřenou dohodu.

Odhadce nepřevezme k dopracování rozpracovaný odhad bez souhlasu předchozího zpracovatele. V případě jeho souhlasu a využití statí původního odhadce je povinen respektovat jeho autorská práva.

Odhadce se vyvaruje poškozování svých kolegů nepřiměřenými cenovými nabídkami a nekalými obchodními praktikami.

čl. 5 Odhadce ve vztahu k ACO

Odhadce je povinen jednat v souladu se stanovami ACO, zejména platit členské příspěvky ve schválené výši v řádných termínech, zúčastňovat se sněmů ACO a přispívat podle svých schopností a možností k rozvoji ACO.

Odhadce je povinen sdělit veškeré požadované údaje o své osobě a bezodkladně oznámit veškeré změny, které v průběhu jeho členství nastaly. ACO s osobními údaji odhadce zachází jako s důvěrnými a nesmí je bez souhlasu odhadce poskytnout dalším osobám nebo je zveřejňovat. Bez souhlasu odhadce smí zveřejnit pouze jeho jméno včetně titulu, obor činnosti a kontaktní adresu včetně telefonního, faxového a e-mailového spojení.

Odhadce se zdrží jednání, které by mohlo vést k poškození dobrého jména ACO jako profesního sdružení. V případě, že při své činnosti zjistí skutečnosti nebo získá informace, které by toto mohly způsobit, je povinen o tomto neprodleně uvědomit prezidium ACO. Za takovouto skutečnost se považuje i zjištění chybného odhadu kolegy nebo jeho nekalé obchodní praktiky.

Odhadce je povinen zúčastnit se na vyzvání jednání disciplinární komise ACO, respektive má právo zúčastnit se jejího jednání na vlastní žádost.

čl. 6 Odhadce ve vztahu k reklamě

Odhadce může provádět inzertní a reklamní činnost v souladu s platnou legislativou. Uváděné údaje musí být legální, pravdivé a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Nesmí být zavádějící, obsahovat kritiku a musí svým obsahem a formou odpovídat obecnému náhledu na profesi.

Mohlo by vás zajímat